Overall stats about Goal 6 in Sweden
5 / 8

targets with data available for at least one indicator

8 / 15

indicators with data available for Sweden

53.3%
indicator coverage for Goal 6 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 6.

Target 6.1

By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all

2/3 covered

Target 6.2

By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations

0/1 covered

Target 6.3

By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally

1/2 covered

Target 6.4

By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

2/2 covered

Target 6.5

By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate

0/2 covered

Target 6.6

Proportion of wastewater safely treated

2/3 covered

Target 6.a

By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies

1/1 covered

Target 6.b

Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 6 indicators for Sweden.

Start exploring

Number and percentage of municipal bodies of water for surface extraction and groundwater extraction with and without water protection areas

Explore data
Goal Tracker line chart
Geographical Location
Type of Body of Water
Water Protection Area
Geographical Location
Type of Body of Water
Water Protection Area
Geographical Location
Type of Body of Water
Water Protection Area
Indicator metadata

Definition

Indikatorn är nationell. Indikatorn följer upp inrättandet av vattenskyddsområden vid kommunala vattentäkter. Indikatorn är främst en Responsindikator, dvs den följer en utveckling av samhällets åtgärder för att nå målet att alla ska ha tillgång till säkert dricksvatten. Inrättandet av vattenskyddsområden är en förebyggande åtgärd som avser att minska riskerna att en vattentäkt som används för många människors vattenförsörjning förorenas. Indikatorn tas fram eftersom inrättandet av vattenskyddsområden är en viktig åtgärd som det är viktigt att fästa uppmärksamheten på och eftersom det finns ett behov av att både öka inrättandet av nya vattenskyddsområden och att revidera befintliga områden och föreskrifter. Många verksamheter som regleras i vattenskyddsområdets föreskrifter kan bedrivas utan negativ vattenpåverkan, men kan ibland resultera i en akut eller mer långsiktig vattenförorening. I indikatorn redovisas hur många av landets kommunala yt- och grundvattentäkter som har, respektive saknar, vattenskyddsområde, samt hur stor andel av vattenuttaget per län som kommer från vattentäkter inom vattenskyddsområde.

Method of computation

Summering görs av antalet inrapporterade kommunala yt- och grundvattentäkter för hela landet uppdelat på följande kategorier: - Grundvattentäkter som har vattenskyddsområde - Grundvattentäkter som saknar vattenskyddsområde - Ytvattentäkter som har vattenskyddsområde - Ytvattentäkter som saknar vattenskyddsområde Andel av vattenuttag i ett län som kommer från vattentäkter inom vattenskyddsområde (%) = uttagen vattenmängd från vattentäkter inom vattenskyddsområde i länet (m3/dygn) / total uttagen vattenmängd från alla vattentäkter i länet (m3/dygn). Medelvärdet för dygnsuttag används vid beräkningarna.

Source

SGU