Overall stats about Goal 1 in Sweden
2 / 7

targets with data available for at least one indicator

5 / 15

indicators with data available for Sweden

33.3%
indicator coverage for Goal 1 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 1.

Target 1.1

0/1 covered

Target 1.2

4/4 covered

Target 1.3

0/1 covered

Target 1.4

0/2 covered

Target 1.5

0/4 covered

Target 1.a

1/2 covered

Target 1.b

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 1 indicators for Sweden.

Start exploring

Proportion as a percentage of the population with an income below 60 percent of the median income

Explore data
Goal Tracker line chart
Gender
Age Groups
Gender
Age Groups
Indicator metadata

Definition

Indikatorn mäter andelen av befolkningen som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som understiger 60 procent av medianinkomsten för samtliga. I SCB:s nationella publikationer kallas indikatorn vanligen låg ekonomisk standard. Indikatorn är nationell. Motsvarande indikator redovisas även av EU men är då baserad på en annan källa (EU-SILC) – se rubriken jämförbarhet för mer information.

Method of computation

Indikatorn är definierad som andel personer som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som understiger 60 procent av den nationella medianinkomsten. För att beräkna disponibel inkomst per konsumtionsenhet divideras hushållets disponibla inkomst med antal konsumtionsvikter i hushållet. Det framräknade beloppet läggs sedan ut på varje individ i respektive hushåll. Vid beräkning av indikatorn utgörs täljaren av antal personer i aktuell redovisningsgrupp vars inkomst understiger 60 procent av den nationella medianinkomsten, medan nämnaren utgörs av totala antalet personer i aktuell grupp. En enkel formel över beräkningarna kan se ut enligt 𝐺𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 0,6 ∗ 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 = (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 < 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 / 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) * 100

Source

SCB