Overall stats about Goal 15 in Sweden
6 / 12

targets with data available for at least one indicator

7 / 15

indicators with data available for Sweden

46.7%
indicator coverage for Goal 15 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 15.

Target 15.1

1/2 covered

Target 15.2

2/2 covered

Target 15.3

0/1 covered

Target 15.4

1/2 covered

Target 15.5

1/1 covered

Target 15.6

0/1 covered

Target 15.7

0/1 covered

Target 15.8

0/1 covered

Target 15.9

0/1 covered

Target 15.a

1/1 covered

Target 15.b

1/1 covered

Target 15.c

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 15 indicators for Sweden.

Start exploring

Percentage of total land area

Explore data
Goal Tracker line chart
Indicator metadata

Definition

Skogsmarken är nödvändig för flera livsviktiga funktioner på jorden. Den tillhandahåller betydelsefulla produkter och tjänster, såsom livsmiljöer för biologisk mångfald och kolbindning. Indikator 15.1.1 ger ett mått på den relativa omfattningen av skog i ett land. Tillgången på exakta uppgifter om ett lands skogsareal är en nyckelfaktor för skogspolitik och planering inom ramen för hållbar utveckling. Förändringar återspeglar efterfrågan på mark för andra användningsområden och kan hjälpa till att identifiera ohållbara metoder inom skogs- och jordbrukssektorn. Andel skogsareal i förhållande till den totala landytan kan användas som ett grovt mått för i vilken utsträckning skogsmarken bevaras eller återställs, men det behöver inte vara ett mått på hur hållbar förvaltningen är. Indikatorn ger även en grund inför användning av andra indikatorer inom delmål 15.1 och 15.2. Indikatorn är global.

Method of computation

No method of computation reported

Source

SLU