Overall stats about Goal 2 in Sweden
5 / 8

targets with data available for at least one indicator

11 / 21

indicators with data available for Sweden

52.4%
indicator coverage for Goal 2 in Sweden

Targets

Sweden currenty has data on these targets for Goal 2.

Target 2.1

1/3 covered

Target 2.2

1/4 covered

Target 2.3

0/2 covered

Target 2.4

5/6 covered

Target 2.5

2/2 covered

Target 2.a

2/2 covered

Target 2.b

0/1 covered

Target 2.c

0/1 covered

Explore all indicators

Use the Goal Tracker data dashboard to explore the Goal 2 indicators for Sweden.

Start exploring

Percentage compared with base year 1996 or 1997

Explore data
Goal Tracker line chart
Type of Chemical
Indicator metadata

Definition

Många långlivade organiska ämnen har fått en omfattande spridning i miljön. De kommer att finnas kvar i miljön under lång tid framöver eftersom de är så svårnedbrytbara. Flera av dessa miljöförorenande ämnen ansamlas även i djur och människor, där halter exempelvis kan hittas i modersmjölk och blod. Halterna i modersmjölk och blod avspeglar människans exponering och kan användas som en indikator för att se om exponeringen ökar eller minskar. Indikatorn är nationell.

Method of computation

Kurvorna är baserade på regressionslinjer som justerats för viktiga modifierande faktorer som ålder, body mass index (BMI) (vikt(kg)/längd(m)2) före graviditet, viktuppgång under graviditet, viktnedgång mellan förlossning och provtagning. Halterna har räknats om till procent av halterna i mjölk respektive blod vid undersökningens start (1996 för bröstmjölkshalter och 1997 för PFAS i blod).

Source

Livsmedelsverket